“مومنین” و پاکدامنان کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.آيات و روايات

سیب گراف sibgraph.ir