“مومنین” و پاکدامنان کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.

سیب گراف sibgraph.ir