پروردگارا به زنانِ (امت من) حياء و پاك دامني ارزاني بدار.

سیب گراف sibgraph.ir