لذت با خدا بودن را ( براي خدا انتخاب كنيد) و همچون خاري در چشم شيطان شويد

سیب گراف sibgraph.ir