بهترين زنان شما، زنی است كه برای شوهرش آرايش و خودنمايي كند

سیب گراف sibgraph.ir