زن با حجابش مي تواند شدت عشقش را به خداوند نشان دهد.

سیب گراف sibgraph.ir